MANIFESTO free fontbyTomaz Leskovec

Font inspired by the Italian rationalist movement.

MANIFESTO